Jaramba – ABC 123 & lek 2-5 år  2.0.300

Jaramba – ABC 123 & lek 2-5 år 2.0.300

APKHEN - Download MOD APK Games & Premium Apps for android

Android Package (.APK) is the Android application bundle document design utilized by the Android working framework, and various other Android-based working frameworks for appropriation and establishment of versatile applications, portable games and middleware. It very well may be written in one or the other Java or Kotlin. Easily find and download thousands of original APK, MOD APK, Premium APK of games & apps for free. Only available at APKMODY.IO!

APKHEN.COM - A Free Place of MOD APK for android

MOD APK, MOD GAMES, and Premium APPS from the fastest CDN storage in 100% working. APK is practically equivalent to other programming bundles, for example, APPX in Microsoft Windows or a Debian bundle in Debian-based working frameworks. To make an APK document, a program for Android is first incorporated utilizing an instrument, for example, Android Studio or Visual Studio and afterward every one of its parts are bundled into one compartment record.

Description of Jaramba - Stava, räkna och lek Download APK MOD (Unlimited money) free online download

Ladda ner och starta din provmånad idag!

Allt för barn i samma app
Jaramba är Sveriges största app för lekfullt lärande och positiv skärmtid för små barn (2-5 år). I barnens egen innehållstjänst hittar ni över 800 olika spel, filmer och böcker – speciellt utvalda för att vara lika roliga som utvecklande och lärorika.

Tryggt och säkert med välkända vänner
Istället för att du som förälder ständigt letar efter nya appar som är lämpliga och säkra för ditt barn, erbjuder Jaramba mängder av innehåll i en trygg miljö – fri från reklam och köp i appen. Här hittar ni spel, filmer och böcker med barnfavoriter som Hello Kitty, Pino, Timmy Lamm och många fler. Dessutom dyker nyheter upp i appen helt automagiskt!

Hur fungerar Jaramba?
• Jaramba lägger till fler spel, filmer, upplästa böcker och annat roligt varje månad.
• I Favoritlistan sparas de aktiviteter som används mest
• Du kan skapa upp till tre individuella profiler för varje barnanvändare där var och en kan välja sin egen bild och se sina egna favoriter i favoritlistan
• Jaramba streamar sitt innehåll direkt på en Adroid-enhet så appen tar inget onödigt utrymme

Designat för barn – på riktigt!
För vuxna kan Jaramba verka lite snurrigt. För barn däremot är Jaramba en helt annan upplevelse!
Tillsammans med pedagoger inom förskolan har vi tagit fram en app som tillåter barn att fungera som barn intuitivt fungerar – nyfiket, lekfullt och repeterande. Därför kretsar Jarambas design kring tre “Upp”: Upptäck, Upplev och Upprepa.

Du kan prova Jaramba helt gratis i en månad! Gillar ni appen behöver ni inte göra mer än att låta prenumerationen fortsätta så länge ni använder den. Jarambas prenumeration förnyas en gång per månad och du kan avsluta via ditt Google Play konto när du vill.

Ladda ner Jaramba och starta din provmånad idag!
_______________________________________________________________________

Om du startat ett Jaramba Premium-abonnemang via Google Play Store:
När du prenumererar på Jaramba sker betalningen genom ditt Google Play-konto när du bekräftar köpet. Prenumerationen förlängs automatiskt och ditt Google Play-konto debiteras tidigast 24 timmar innan innevarande prenumeration löper ut. Du kan stänga av den automatiska förnyelsen via Google Play > Meny > Konto > Prenumerationer på din Android-enhet. Ingen återbetalning sker om prenumerationen avslutas innan den löpt ut.

Om du inte startade din prenumeration via Google Play Store kan du ändra inställningarna genom Jarambas Mina Sidor.

Integritetspolicy: https://www.jaramba.se/policy/
Användarvillkor: https://www.jaramba.se/villkor/
Download and start your trial month today!

Everything for children in the same app
Jaramba is Sweden’s largest app for playful learning and positive screen time for young children (2-5 years). In the children’s own content service you will find over 800 different games, movies and books – specially selected for being as fun as developing and educational.

Safe and secure with well-known friends
Instead of you as a parent constantly looking for new apps that are appropriate and safe for your child, Jaramba offers plenty of content in a safe environment – free from advertising and in-app purchases. Here you will find games, movies and books with children’s favorites such as Hello Kitty, Pino, Timmy Lamm and many more. In addition, news shows up in the app completely automagically!

How does Jaramba work?
• Jaramba adds more games, movies, read books and other fun every month.
• The Favorites list stores the activities most frequently used
• You can create up to three individual profiles for each child user where each person can choose their own image and see their own favorites in the favorites list
• Jaramba streams its content directly on an Adroid device so the app takes no unnecessary space

Designed for children – for real!
For adults, Jaramba may seem a bit spotty. For children, on the other hand, Jaramba is a completely different experience!
Together with educators in preschool, we have developed an app that allows children to function as children intuitively works – curious, playful and repetitive. Therefore, Jaramba’s design revolves around three “Up”: Discover, Experience and Repeat.

You can try Jaramba for free for a month! If you like the app, you don’t have to do more than let the subscription continue as long as you use it. Jaramba’s subscription is renewed once a month and you can cancel through your Google Play account at any time.

Download Jaramba and start your trial month today!
_______________________________________________________________________

If you started a Jaramba Premium subscription through the Google Play Store:
When you subscribe to Jaramba, the payment will be made through your Google Play account when you confirm your purchase. Your subscription will automatically be renewed and your Google Play account will be charged no earlier than 24 hours before the current subscription expires. You can turn off automatic renewal through Google Play> Menu> Account> Subscriptions on your Android device. There is no refund if the subscription ends before it expires.

If you did not start your subscription through the Google Play Store, you can change your settings through Jaramba’s My Pages.

Privacy Policy: https://www.jaramba.se/policy/
Terms of Use: https://www.jaramba.se/terms/

Game ID: air.com.streamience.jaramba

Information of Jaramba - Stava, räkna och lek MOD APK

App Name Jaramba - Stava, räkna och lek
Package Name air.com.streamience.jaramba
Version 1.15.155
Rating ( 219 )
Size 46.6 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2020-07-14
Installs 100,000+
Developer

Tags: , ,

Android APK MOD for Android - APK Download - APK HEN

An APK document contains the entirety of a program's code, (for example, .dex records), assets, resources, authentications, and show document. Similar to the case with many document designs, APK records can have any name required, however it very well might be necessitated that the document name closes in the document augmentation for being perceived as such.