Belot.BG : Играй Белот  4.5.1.236

Belot.BG : Играй Белот 4.5.1.236

4.7 (41974)Card, Gamesby

APKHEN - Download MOD APK Games & Premium Apps for android

Android Package (.APK) is the Android application bundle document design utilized by the Android working framework, and various other Android-based working frameworks for appropriation and establishment of versatile applications, portable games and middleware. It very well may be written in one or the other Java or Kotlin. Easily find and download thousands of original APK, MOD APK, Premium APK of games & apps for free. Only available at APKMODY.IO!

APKHEN.COM - A Free Place of MOD APK for android

MOD APK, MOD GAMES, and Premium APPS from the fastest CDN storage in 100% working. APK is practically equivalent to other programming bundles, for example, APPX in Microsoft Windows or a Debian bundle in Debian-based working frameworks. To make an APK document, a program for Android is first incorporated utilizing an instrument, for example, Android Studio or Visual Studio and afterward every one of its parts are bundled into one compartment record.

Description of Belot.BG : Играй Белот Download APK MOD (Unlimited money) free online download

🎉🎉🎉 Belot.BG се разраства! 🎉🎉🎉

Освен любимата ти игра, Белот, вече ще имаш възможността да се насладиш на Не се сърди, човече, Блато, Табла, Сантасе напълно безплатно в същото приложение!

Играй Не се сърди, човече, Блато, Табла, Сантасе и Белот на едно място!

Работихме усилено, за да можем да разработим платформа, поддържащата любимите на всички бордови и картови игри. Игра на Не се сърди, човече, Блато, Табла и Сантасе 66 са новите попълнения към най-успешната игра на карти в България – Белот БГ.

Очакват те много новости и подобрен геймплей!

При влизане в BelotBG, избери към коя от петте ни игри искаш да преминеш – Белот, Не се сърди, човече, Сантасе, Табла или Блато. Всяка една от тях има собствени стаи и турнири. Добавихме гласови съобщения в стаите с приятели, 3 дневни мисии, “НОКАУТ” елиминация в турнирите.

👑👑👑 Защо да избереш Belot.BG? 👑👑👑

♠ Докажи, че си най-добрия в турнирите и грабни голямата награда!
♠ “Нокаут” елиминации при турнирите.
♠ Нови дневни мисии.
♠ Играй с реални опоненти и спечели нови приятели.
♠ Говори с всички на масата в реално време.
♠ Безплатни чипове всеки ден.
♠ Съхраняване на прогреса без значение от устройството.
♠ Интересни класации разделени по категории.
♠ Играй във вертикално и хоризонтално положение на устройството.

🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬 Belot.BG – Избери българския Белот! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬

Играй на карти и спечели нови приятели в най-социалната игра на Бридж – Белот в България! Belot.BG е мултиплатформена игра Белот (Belot), която можеш да играеш онлайн, на мобилно устройство, във Facebook и на Smart TV.

💑 Силно социален елемент в играта 💑

За разлика от традиционната игра Belot, Tabla, Ne se sardi, choveche и Santase, в Belot.BG е силно заложен социалния елемент в играта: чат, подаръци и др., за по-голямо удоволствие на играчите.

❓Какво е Белот❓
Бридж – Белот или за кратко Белот (Belot) е популярна игра на карти в България. В най-разпространената си форма белотът се играе от четирима човека по двойки с тесте от 32 карти: 7, 8, 9, 10, J (вале), Q (дама), K (поп), A (асо) от четирите бои (спатия, каро, купа, пика).

❓Какво е Табла❓
Таблата е настолна игра предназначена за двама човека. Дъската за игра е разделена на 24 издължени черно-бели триъгълника, наречени позиции. Те са разположени в 4 различни квадрантa – собствено поле, или дом, на всеки играч (бял дом и черен дом) и две външни полета. Всеки участник започва играта с 15 пула. Освен права табла, можеш да играеш и табла тапа.

❓Какво е Сантасе❓
Сантасе или Шестдесет и шест е картова игра, която се играе с 24 карти. Необходимите за игра карти се получават като от тесте от 32 карти се премахнат седмиците и осмиците. Стойностите на картите, с които се играе, са: 9=0; J=2; Q=3; K=4; 10=10; A=11. Анонси по време на разиграването могат да донесат точки в играта. Те са съответно комбинация от Дама и Поп (Q и K) от един цвят като стойностите са съответно 20 за нормален цвят и 40 за козов.

❓ Какво е Блато❓
Блато (3-5-8) е игра с карти за трима играчи. Използва се стандартно тесте от 52 карти, като всеки играч получава по 16 карти, а 4 остават за талона. Силата на картите в низходящ ред е: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

❓Какво е Не се сърди, човече! (Не се сърди, БАЦЕ)❓
Не се сърди, човече се играе от двама или четирима играчи. Всеки има по 4 пионки от един и същ цвят, като само с хвърлени 6 той може да ги изкара една по една в игра. Движението им става според броя на зара от следващите му хвърляния. Печели този, който първи прибере всичките си пионки до триъгълника от неговия цвят.

🎺 Какво предстои? 🎺

Belot.BG не спира да се развива! Очаквайте предстоящите версии, в които ще продължим да ви изненадваме и подобряваме качеството на играта.

🎇 Истински фенове на Белот? 🎇
Вашето мнение е важно за нас! Пишете ни на [email protected] или във Facebook – www.fb.com/play.belot. Всяко предложение ще бъде оценено и градивно използвано, за да постигнем най-добрия Белот в България!🎉🎉🎉 Belot.BG is growing! 🎉🎉🎉

In addition to your favorite game, Belote, you will now have the opportunity to enjoy Do not be angry, man, Swamp, Backgammon, Santa, completely free in the same application!

Play Don’t be angry, man, Swamp, Backgammon, Santase and Belot on one place!

We have worked hard to develop a platform that supports everyone’s favorite board and card games. Game Don’t be angry, man, Blato, Backgammon and Santase 66 are the new additions to the most successful card game in Bulgaria – Belot BG.

Lots of news and improved gameplay await you!

When entering BelotBG, choose which of our five games you want to switch to – Belot, Don’t be angry, man, Santa, Tabla or Blato. Each of them has its own rooms and tournaments. We added voice messages in the rooms with friends, 3 day missions, “Knockout” elimination in the tournaments.

👑👑👑 Why choose Belot.BG? 👑👑👑

♠ Prove that you are the best in tournaments and grab the grand prize!
♠ Knockout eliminations in tournaments.
♠ New daily missions.
♠ Play with real opponents and win new friends.
♠ Talk to everyone at the table in real time.
♠ Free chips every day.
♠ Save progress regardless of the device.
♠ Interesting rankings divided into categories.
♠ Play vertically and horizontally on the unit.

Lot 🇧🇬 🇧🇬 Belot.BG – Choose the Bulgarian Belot! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬

Play cards and win new friends in the most social game of Bridge – Belot in Bulgaria! Belot.BG is a multiplatform game Belot (Belot), which you can play online, on a mobile device, on Facebook and on Smart TV.

💑 Strongly social element in the game 💑

Unlike the traditional game Belot, Tabla, Ne se sardi, choveche and Santase, in Belot.BG there is a strong social element in the game: chat, gifts, etc., for the greater pleasure of the players.

“What is Belot?”
Bridge – Belot or Belot for short is a popular card game in Bulgaria. In its most common form, white is played by four people in pairs with a deck of 32 cards: 7, 8, 9, 10, J (jack), Q (queen), K (pop), A (ace) of the four suits. (spatia, diamond, bowl, spade).

“What is Backgammon?”
Backgammon is a board game designed for two people. The game board is divided into 24 elongated black and white triangles called positions. They are located in 4 different quadrants – each player’s own field, or home (white house and black house) and two outside fields. Each participant starts the game with 15 checkers. In addition to straight backgammon, you can also play backgammon backgammon.

“What is Santase?”
Santase or Sixty-six is ​​a card game that is played with 24 cards. The cards needed for the game are obtained by removing the weeks and eights from a deck of 32 cards. The values ​​of the cards to be played are: 9 = 0; J = 2; Q = 3; K = 4; 10 = 10; A = 11. Announcements during the playoffs can bring points to the game. They are respectively a combination of Lady and Pop (Q and K) of one color and the values ​​are respectively 20 for normal color and 40 for trump.

“What is Swamp?”
Swamp (3-5-8) is a card game for three players. A standard deck of 52 cards is used, with each player receiving 16 cards and 4 remaining for the coupon. The power of the cards in descending order is: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

ЕWhat it is Don’t be angry, man! (Don’t be angry, DAD) ❓
Don’t get mad, man, it’s played by two or four players. Everyone has 4 pawns of the same color, and with only 6 thrown he can get them one by one in the game. Their movement is according to the number of dice from his next roll. The winner is the one who first puts all his pawns to the triangle of his color.

🎺 What’s next? 🎺

Belot.BG does not stop developing! Expect the upcoming versions, in which we will continue to surprise you and improve the quality of the game.

🎇 Real Belot fans? 🎇
Your opinion is important to us! Write to us at [email protected] or on Facebook – www.fb.com/play.belot. Each proposal will be evaluated and used constructively to achieve the best Belote in Bulgaria!

Game ID: com.casualino.bgbelot

Information of Belot.BG : Играй Белот MOD APK

App Name Belot.BG : Играй Белот
Package Name com.casualino.bgbelot
Version 3.9.0.170
Rating 4.7 ( 41974 )
Size
Requirement Varies with device
Updated 2021-05-26T00:00:00.000Z
Installs 500,000+
Category Card, Games
Developer

Android APK MOD for Android - APK Download - APK HEN

An APK document contains the entirety of a program's code, (for example, .dex records), assets, resources, authentications, and show document. Similar to the case with many document designs, APK records can have any name required, however it very well might be necessitated that the document name closes in the document augmentation for being perceived as such.

More from

VIP Remi Etalat – Rummy 45  4.7.1.30

VIP Remi Etalat - Rummy 45

Version

Developer Casualino Games

Uploaded November 22, 2022 11:55

Filesize

Belote Offline – Single Player  1.7.87

Belote Offline - Single Player Card Game 2.0.32

Version 2.0.32

Developer Casualino Games

Uploaded November 14, 2022 00:02

Filesize 12.6 MB

Coinche Offline -Single Player  2.1.33

Coinche Offline - Single Player Card Game 2.0.25

Version 2.0.25

Developer Casualino Games

Uploaded October 24, 2022 01:50

Filesize 12.1 MB

VIP Spades Online Card Game  3.8.0.108 for Android

Spades Offline - Single Player 2.0.39

Version 2.0.39

Developer Casualino Games

Uploaded March 04, 2021 19:28

Filesize 14.7 MB

VIP Backgammon Free : Play Backgammon Online 1.16.46

VIP Backgammon Free : Play Backgammon Online 1.16.32

Version 1.16.32

Developer Casualino Games

Uploaded June 03, 2020 07:15

Filesize 17.5 MB